First annual meeting of the organizations

10 January 2017
Comments Comments Off on First annual meeting of the organizations
Category: News
10 January 2017, Comments Comments Off on First annual meeting of the organizations

 

ПОКАНА

Международен Алианц за Развитие и във връзка с изпълнение на проект 2017-0503, кани всички свои членове, партньори и приятели на Първа годишна среща на организацията.
Срещата ще се състои от 16-18.02.2017. в град София, зала хотел Адриа, София, ул. Княз Борис I № 207, при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на техническия и финансов отчет на организацията за 2016 г.;
  2. Обсъждане и приемане на работния, финансовия и стратегически план за организацията за 2017г.;
  3. Дискусии на тема “Развитие на капацитета на младежките организации – Овластяване и включване”;
  4. Обсъждане на текущи въпроси и задачи, свързани с изпълнение на годишния план и политиката на организацията;
  5. Приемане на нови членове.

За регистрация и информация: office@idanetwork.eu
С уважение: екипа на IDA Network
Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейската Комисия, Програма Еразъм+, Key action 3 Civil society Cooperation Youth

INVITATION

International Development Alliance in the implementation of the project, 2017-0503, invites all its members, partners and friends of the first annual meeting of the organization.
The meeting will be held from 16-18.02.2017 in Sofia, Hall Hotel Adria, Sofia, ul. Knyaz Boris I № 207, with the following agenda:

  1. Discussion and approval of the technical and financial report of the organization for 2016;
  2. Discussion and approval of work plan, financial and strategic plan for the organization for 2017;
  3. Discussion on “Developing the capacity of youth organizations – empowerment and inclusion”;
  4. Discussion of current issues and tasks related to the implementation of the annual plan and policy of the organization;
  5. Adoption of new members.

For registration and information: office@idanetwork.eu
Your team IDA Network

The project is funded by the European Commission, Erasmus + Key action 3 Civil society Cooperation Youth

Comments are closed.